Pierwszy internetowy sklep airsoftowy na Słowacji

50 000 sztuk towarów w magazynie

magnify Wyszukiwanie
PLN

Zasady i warunki

1.V&Skaron;EOBECNÉ WARUNKI
1.1 Przedáwajúcem jest Helena Žitňanová-CATUS Słowacja, Zolenskácesta 46/B, 974 05 BanskáBystrica, ID No.: 40091911, VAT No.: SK1020059282, tel. 048/4131524, e-mail: 40091911. 048/4131524, e-mail: obchod@catus.sk (zwana dalej predávajúci).
1.2. Kupującym jest każda osoba fizyczna lub prawna, która w jakikolwiek sposób skontaktuje się z preávajúcą zúżoną w&nbspcelu nabycia towaru oferowanego przez preávajúcego.
1.3 Kupującym jest także każda osoba fizyczna lub prawna, która w jakikolwiek sposób kontaktuje się z przedáwcą;z&nbspprośbą o&nbspzakupienie dla niej towarów nieobjętych ofertą z&nbspmyślą o&nbspsprzedaży tych towarów.
1.5 Kupujący zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
1.6 Niniejszy Regulamin obowiązuje do czasu wydania nowego Regulaminu.
1.7 Wszelka broń Airsoft o&nbspkategorii D zgodnie z&nbspustawą 190/2003 Dz. U. o broni palnej i amunicji oraz o zmianie niektórych przepisów zókonu, a ich sprzedaż jest dozwolona wyłącznie osobom, które ukończyły 18 lat.

2.

2. ZAMAWIANIE

2.1 Towary mogą być zamawiane przez kupującego wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej kupującego. Wýwczas zamówienie może nie zostać przyjęte lub może skutkować niedostarczeniem towaru.
2.2 Wysyłając zamówienie, kupujący wyraża zgodę na przyjęcie zamówionych towarów i zapłatę uzgodnionej ceny za towary.
2.3 Potwierdzenieázamówienia należy wysłać przedáw dniáw roboczych wáciągu 48 godzin poprzez wysłanieáemaila oáobsłudze jegoázamówienia, w wybranych przypadkach telefonicznie. W&nbspprzypadkach potwierdzenia zamówienia z&nbsppowiadomieniem o&nbsptym fakcie, Sprzedawca zobowiązuje się do&nbspdostarczenia właściwego rodzaju i&nbspilości towaru w&nbspuzgodnionej cenie zgodnie z&nbspzłożonym zamówieniem.
2.5 Anulowanie zamówienia jest możliwe przez kupującego w ciągu 24 godzin od zamówienia towaru bez podania daty. Kupujący może anulować zamówienie w sekcji Anulowanie na stronie internetowej sprzedawcy, telefonicznie lub e-mailem. Po sprawdzeniu, że warunki anulowania zamówienia zostały spełnione, należy potwierdzić anulowanie zamówienia kupującemu pocztą elektroniczną lub telefonicznie. W przypadku, gdy kwota za zamówiony towar została już zapłacona, przedávajúci pieniądze doätnego banku kupującego lub dostarcz je do innegoým spółki, którą wspólnie uzgodniliście.
2.6 Przedákupującyá możeá anulowaćá zamówienieá wáprzypadkuá gdyá dostarczenieá zamówionychá towarówá jestá niemożliwe. W takim przypadku kupujący niezwłocznie zwróci kupującemu zapłaconą kwotę w całości lub zaoferuje kupującemu towary lub inne rozwiązanie, jeśli kupujący zgodzi się z głosem kupującego. Sprzedawca może również anulować zamówienie w&nbspprzypadku, gdy z&nbspkupującym nie można się skontaktować (błędnyálub nieákontaktáúdaje, niedostępność, ...).
2.7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia (odstąpienia od umowy) lub jego części bez dodatkowego powiadomienia, jeżeli:
a) towar nie został dostarczony lub zaprzestano jego dostarczania
b) cena towaru została błędnie uwidoczniona
c) towar nie został dostarczony przez producenta lub dostawcę do Klienta 2.8 Údane publikowaneéw opisie towaru mają charakter jedynie orientacyjnyéi mogą ulec zmianie.

3.

3. Cena wynika z całkowitej wagi zamówionych towarów, a aktualna stawka jest widoczna bezpośrednio w zamówieniu (dla każdej metody wysyłki). Opakowanie jest wliczone w cenę wysyłki.
3.3 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego powiadomienia. Ceny w&nbspkýtkich towarach mogą różnić się od cen w&nbspsklepach. Towary wymienione na tej stronie nie służą jako oferta towarów w sklepach. 3.4 Cena podana dla towarów jest ważna tylko w momencie wyświetlania ceny kupującemu i w momencie zamawiania towarów. Cena towarów w zamówieniu nie ulega zmianie, gdy cena towarów w zamówieniu jest znana lub gdy cena towarów w przyszłości ulegnie zmianie.

4.

4. PŁATNOŚCI

4.1. Płatność za Towary może być dokonana przez Kupującego przy odbiorze lub przelewem na úczek przed úcą na úczek proforma (z úarkusza) faktury. Na podstawie wysłanego zamówienia wystawiana jest faktura proforma (odáłkaáwkowa), która wysyłana jest wraz z potwierdzeniem zamówienia e-mailem. Płatność ta może być dokonana przez kupującego w następujący sposób:
a) przelewem z jego konta,
b) bezpośrednią wpłatą gotówkową na konto kupującego.
4.2 Płatność dla kupującego ze Słowacji jest możliwa tylko w EUR. Kupujący z Czech płacą za pobraniem tylko w CZK.
4.3 Dokument podatkowy (faktura) jest wysyłany do kupującego wraz z towarem. 4.4 Kupujący zastrzega sobie prawo do zmiany rodzaju płatności z płatności za pobraniem na przelew lub czek, jeśli kupujący nie otrzymał towaru w poprzednich okresach lub anulował zamówienie po jego wysłaniu. Sprzedawca jest zobowiązany poinformować o tym klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej. Po takiej zmianie klient może bezpłatnie anulować zamówienie.

5. WARUNKI DOSTAWY
5.1 Termin dostawy towarów znajdujących się w ofercie przedávajúce wänie&scaronów innych própadov w&nbspciągu 48 godzin lub w&nbspciągu 14 dni od&nbsppotwierdzenia zamówienia (zgodnie z&nbspwybranym rodzajem towaru i&nbspinformacją o&nbspnim);rodzajem towaru i informacją o określonym dla niego czasie dostawy), maksymalny czas dostawy wynosi 30 dni lub może zostać wydłużony po uzgodnieniu z kupującym. Kupujący zostanie poinformowany o terminie dostawy i dacie dostawy telefonicznie podczas potwierdzania zamówienia. Jeśli kupujący nie jest zadowolony z przedłużonego terminu dostawy, ma możliwość anulowania zamówienia zgodnie z punktem 2.5 niniejszych Warunków.
5.2 Towar zostanie wysłany niezwłocznie po potwierdzeniu zamówienia i po spełnieniu wszystkich warunków odbioru.

6.

6. DOSTAWA TOWARÓW
6.1áżdy&u´czestnik&nbspzapewnia&nbspdostawę&nbsptowaru&nbspprzez&nbsptego&nbspsamego& przewoźnika&nbspktórego&nbspkupujący&wybiera&nbspz&nbspopcji&nbspdostępnych&w&nbspzamówieniu:
a) przesyłką kurierską, cena transportu wynosi 4,80 Euro z VAT,
b) pocztą słoweńską z dostawą na pocztę. (Powiadomienie o dostawie do pošnú poštu zgodnie z podanym adresem i możliwością odbioru towaru, powiadomienie pošta do kupującego za pomocą wiadomości sms lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail). Cena wysyłki wynosi 4,90 euro z VAT,
c) w przypadku dostawy do innych štáho štátu niż Republika Słowacka, towar dostarczany jest wyłącznie przesyłką kurierską. Cena wysyłki do Czech wynosi 6,50 euro z VAT,
d) odbiór osobisty - bezpłatny.
6.2 Odbiór osobisty jest możliwy wyłącznie w sóbie zgodnej z przed&oacutewszystkim pod adresem Zvolenskácesta no.46 - Areál 17, 974 05 BanskáBystrica. Kupujący zostanie poinformowany e-mailem, że towar jest gotowy do odbioru. Towar jest gotowy do odbioru w terminie dostawy określonym w punkcie 5.1.
6.3 Miejsce odbioru jest określane na podstawie zamówienia kupującego. Za realizację dostawy uznaje się dostarczenie towaru do wskazanego miejsca.
6.4 Towary są odpowiednio zapakowane i zabezpieczone. Kupujący, po otrzymaniu towaru, powinien sprawdzić towar pod kątemáwności i&nbspsprawdzić zawartośćáw jednakowo, a&nbspjeżeli okaże się, żeázawartość jest inna niżálub záwna;przedmiot jest niekompletny, kupujący zobowiązany jest skontaktować się ze sprzedawcą jak najszybciej, najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania przedmiotu.
6.5 Wraz z&nbspdostarczonym towarem do&nbspkupującego zostanie&nbspdołączona faktura (dokument podatkowy), list przewozowy. Przedávajúci dostarczaáj także wraz z towarem náżną instrukcję obsługi iáżny list, jeżeli wymaga tego charakter towaru.
6.6 Za towar odpowiadaáprzedávajúci dopiero po jego przyjęciu przez kupującego. Towar uważa się za odebrany przez kupującego od momentu, w którym kupujący potwierdził jego odbiór.
6.7 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie zamówionego towaru do kupującego przez przewoźnika odpowiedzialnego za towar. Przewoźnik ponosi pełną odpowiedzialność za dostawę towarów przez przewoźnika. Takie&nieterminowe&przypadki&zostaną&rozwiązane&przed&dostarczeniem&nowego&towaru&na&rzecz&kupującego&po&opłaceniu&każdego&kursu&przez&przewoźnika. 6.8 Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany dostawy towarów przez słowacką pocztę na usługę kurierską tylko w przypadku, gdy przedmiot jest cięższy niż 10 kg lub jego wymiary nie są zgodne z warunkami transportu słowackiej poczty. Sprzedawca nie może zmienić ceny za sposób transportu wybrany przez kupującego.

7.

7. ODSTĄPIENIE OD ZAMÓWIENIA
7.1 Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od zrealizowanego zamówienia (zgodnie z terminem "od umowy", jeśli kupujący już przyjął towar) w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru.
7.2 Punkt 7.1 niniejszego Regulaminu dotyczy wyłącznie Kupującego, który zamówił towar jako osoba fizyczna (osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej), a towar został mu dostarczony przesyłką kurierską lub pocztową.
7.3 Zwracany towar musi być:
a) niezakodowany, nieużywany,
b) kompletny (wraz z usługami, dokumentami, odkurzaczami, itp.),
c) wraz z oryginalnym opakowaniem, najlepiej niezawierającym blizny, z wyjątkiem opakowań wýktórego nie można otworzyć bez naruszenia integralności opakowania,
d) wraz z dołączonym dowodem zakupu.
7.4 Użytkownik może odstąpić od niniejszej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia za zgodą przewoźnika odebrała towar.<Korzystając z prawa odstąpienia od umowy, prosimy o poinformowanie nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w sposób jednoznaczny;sen (np. listem wysłanym pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) na adres Helena Žitňanová – CATUS Slovakia, Zvolenská cesta no.46, 974 05 Banská Bystrica, e-mail: obchod@catus.sk. W&nbsptym celu można skorzystać z&nbspformularza odstąpienia od&nbspumowy, który przekazaliśmy lub przesłaliśmy Vá. Formularz należy wysłać bez pobrania jako paczkę na adres Helena Žitňanov - CATUS Slovakia, Zvolensk cesta no. 46, 974 05 Bansk Bystrica (nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem).
Termin do odstąpienia od umowy zostaje zachowany, jeżeli otrzymają Państwo informację o wykonaniu przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Formularz odstąpienia od umowy można pobrać pod następującym linkiem: https://www.catus-airsoft.pl/www/upload/filemanager/withdrawal_from_the_contract_pl.pdf

7.

7.5 Dôsekwencje odstąpienia od umowy
Po odstąpieniu od umowy Vám zwraca w&nbspterminie wszystkie płatności, które zostały dokonane w&nbspzwiązku z&nbspzawarciem umowy; zapłacone w związku z zawarciem umowy, co najmniej całkowitą cenę wraz z kosztami dostawy towarów do Ciebie. Nie dotyczy to dodatkowych kosztów, jeśli użytkownik wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy sposób dostawy oferowany przez dostawcę. Płatności na rzecz Vám zostaną&nbspzwrócone&nbspbez zbędnej zwłoki, nie później niż w&nbspterminie 14 dniáod dnia, w&nbspktórym Vám otrzymaáne od Państwaáwiadomość o&nbspodstąpieniuáod niniejszej Umowy. Płatność zostanie dokonana w&nbspten sam&nbspsposóbýw&nbspjak&nbspużyty&nbspdlaých płatności, chyba żeýUżytkownik ustnie&nbspzgodziłýsię na&nbspinnyýsposób płatności,&nbspbez&nbspuiszczaniaýjakichkolwiekýdodatkowychýopłat.<Zapłata zaýwki Vám nastąpi&nbspwyłącznie po&nbspzwrocieáwki Vám na&nbspadresáu lub&nbsppo&nbspprzedstawieniuádowodu&nbspwysyłkiáwki Vám, w&nbspzależności od&nbsptego, co&nbspnastąpi&nbspw&nbspterminie.Bezpośrednie nárunki zwrotu towaru są Państwu znane.
7.7 Kupujący ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z obchodzenia się z nim w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia cech i funkcjonowania towaru, w sposób podobny do obchodzenia się z towarem w sklepie stacjonarnym.
7.7 Kupujący nie ponosi odpowiedzialności za zmniejszenie wartości towaru wynikające z obchodzenia się z nim w sklepie stacjonarnym.

8. CáŁKI I REKLAMY
8.1 Postępowanie z reklamówkami regulują warunkiárękojmiýw poszczególnych towarów, Kodeks cywilny oraz prábki serwisoweýnýw.
8.2. Termin przydatności do&nbspużytku&nbsptowarów znajdujących się w&nbspsklepie internetowym przed&nbspzakupem wynosi 24 miesiące. Po&nbspzakupie&nbsptowaru&nbspkupujący&nbspotrzymuje&nbsppotwierdzenie&nbspotrzymaniaárnego&nbsplistu.
8.3. Broń,&nbspktóra&nbspjest&nbspoznaczona&nbspjako&nbsp "dekoracyjnaáskrotówka. dek.". normalnej jakości i może to spowodować niefunkcjonalność broni i jej akcesoriów lub niefunkcjonalność broni i jej akcesoriów. Z tego powodu broń jest sprzedawana po niższej cenie. Zgodnie z § 619 paragraf 1 ácon 40/1964 Coll. the ávaj úci nie ponosi odpowiedzialności áza wady, z powodu ktoacute;rych broń i jej próba serwisowa są sprzedawane po niższej cenie. Zalecamy używanie pistoletu do dekoracyjnych úúfrontúw.
8.4 Reklamacje z tytułu uszkodzeń mechanicznych towaru, które nie były widoczne przy odbiorze towaru, muszą być zgłoszone przez kupującego niezwłocznie po ich stwierdzeniu - natychmiast po pierwszym użyciu towaru. Późniejsze roszczenia tego rodzaju nie będą już uznawane.
8.5 Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia towaru (lub jego części) po jego użyciu.
8.6 Reklamowanyýw towar Kupujący zobowiązany jest dostarczyć doýw reklamacji kompletnyýwnież wýetków serwisowych, które zawiera opakowanie, czystyýry nie jest uszkodzony mechanicznie;, nieuszkodzony mechanicznie, w&nbsporyginalnym&nbspopakowaniu, wraz&nbspz&nbspinstrukcją&nbspobsługi,&nbspfakturą, dowodem&nbspdostawy oraz&nbsporyginalną&nbspinstrukcją&nbspobsługi. Kupujący jest zobowiązany do przesłania opisu wady wraz z towarem.
8.7 Kupujący zobowiązany jest przesłać reklamowany towar bez pobrania i za pobraniem na adres sprzedającego: Helena Žitňanová-Catus Slovakia, Zvolenskácesta No.46 - Areál 17, 974 05 BanskáBystrica, w przeciwnym razie towar nie zostanie przyjęty. <8.8 Naprawa jest bezpłatna. W przypadku nienaprawionej reklamacji kupujący jest zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów związanych z rozpatrzeniem reklamacji.
8.9 W przypadku reklamacji broni airsoftowej konieczne jest również dostarczenie pisma reklamacyjnego, które jest dostarczane w momencie sprzedaży.

9.

9. OCHRONA DARÓW OSOBISTYCH
OCHRONA DARÓW OSOBISTYCH úżnych od&nbspprzypadków.

&Ustawa o&nbspprzetwarzaniu&nbspdanych osobowych: Dane osobowe úw są przetwarzane przez údcę w&nbspwyłącznie&nbspw&nbspcelu dostarczenia ich do&nbspusługúformacji Policji Republiki Słowackiej na&nbsppodstawie&nbspszczególnych&nbspprzepisów i&nbspprób;podlega úprzed koniecznością ich úklasyfikacji lub świadczenia na rzecz innych organów administracji publicznej, jeżeli taki úobowiązek jest nałożony na úświadczeniodawcę w úogólności z úw äznanych úprów regulacyjnych.

Zakres prób osobistych údawców: Policjaýkorpus SR próbuje innychéorgów administracji publicznej, jeżeli obowiązkiem pródawcy jest przejęcie próby stopnia danównego;Obowiązek przetwarzaniaáwéw osobistychéúdaje jest określonyáwápowszechnieáznanejýpráregulacji.

Helena Žitňanová - CATUS Slovakia rešpektujúc súkromie osôb jest zobowiązana do zbierania tylko tych danych osobowyché identyfikującychú ú dane (informacjá, któreé umożliwiająú lub ułatwiająú identyfikację jakiejkolwiek osoby, np. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres e-mail, a także informacje o osobie potwierdzające jej aktualny wiek, zabezp;które sam i dobrowolnie nam przekazujesz i których absolutnie potrzebujemy, aby zapewnić Ci najlepszą możliwą obsługę.

To, czy podasz nam te informacje, zależy od Ciebie. Dane osobowe úw úżące úsú częścią úzamówienia úi nie zostały úm zgłoszone úw trakcie úprocesu rejestracji;

Wysyłającám ofáväznojne zamáwienie lub zapytanieáz, kupującyám udzielaáw firmie nieograniczonegoýczasowoáw głosowania záwczasáw osobistychágáw. zakupu i korzystania z produktów mogą dokonywać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat, użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za naruszenie ogólnie obowiązujących zasad i przepisów.

Helena Žitňanov - CATUS Słowacja zobowiązuje się, że informacje dotyczące danych osobowych, odáskanuéw przezá

Helena Žitňanov - CATUS Słowacja nie jest zobowiązana do ujawniania niezbędnej części Twoich danych osobowych firmom spedycyjnym;firmom, które zapewniają transport swoich produktów do Ciebie na podstawie Twojego&aakute&auml&auml&auml&auml&auml&auml&auml&auml&auml&auml&auml&auml&auml&auml&auml&auml&auml&auml&auml&auml&auml&auml&auml&auml&auml&auml&auml&auml&auml&auml&auml&auml&auml zamówienia. Spółki te są odpowiedzialne za ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem Republiki Słowackiej.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nieobowiązkowe. Helena Žitňanov á - CATUS Słowacja będzie otrzymywać, wykorzystywać, przechowywać i usuwać Twoje dane osobowe ú ú ú dane w sú428/2002 Sb. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z postanowieniami art. 20 ust. 3 ustawy o ochronie danych osobowych użytkownik ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu lub przetwarzaniu danych osobowych. wykorzystanie danych osobowych użytkownika, w tym w ramach kontaktu pocztowego, faksowego, elektronicznego lub telefonicznego. W przypadku przekazania nam swoich danych osobowych úúżytkownik będzie miał możliwość ich zmiany úúżytkownik będzie miał możliwość ich zmiany úúżytkownik będzie miał możliwość ich usunięcia w dowolnym momencie, pod warunkiem, że powiadomi nas o tym telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną.

10.

10. INFORMACJE

10.1 Nadzór nad świadczeniem usług sprawuje Dyrekcja Okręgowa Policji, Okružná 19, BanskáBystrica oraz Słowackaáwka Handlowa, poštovýfolder 29, Prievozská32, 827 99 Bratysława.
10.2 Spory między kupującym a sprzedającym mogą być rozstrzygane za pośrednictwem alternatywnego systemu rozstrzygania sporów tylko po powiadomieniu kupującego o sporze przez sprzedającego;kupujący skontaktował się z kupującym z prośbą o zadośćuczynienie, a kupujący odpowiedział negatywnie na prośbę kupującego o zadośćuczynienie prawom konsumenta kupującego, ale nie odpowiedział na prośbę kupującego przez ponad 30 dni. Konsument może skontaktować się z podmiotem alternatywnego systemu rozstrzygania sporów, którym jest na przykład słowackaá handlowaá inšpekcia, pošašb;29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava ars@soi.sk lub rozwiązać spór za pośrednictwem specjalnej platformy, do której dostęp można uzyskać pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

10.3 We&nbspwszystkichárych informacjacháw podanych jako opis towarów lub iacute;renýopis towarów, są toúwnież informacjeáwzięteáodýproducenta lub importera towarów doóg europejskich. Informacje te mogą różnić się od rzeczywistego opisu towaru. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice pomiędzy opisem lub charakterystyką towaru na niniejszych stronach a rzeczywistością.
10.4 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe obowiązują od dnia 1 lutego 2016 r. i zastępują poprzednią wersję OWH. Predávajúci zastrzega sobie prawo do zmiany Ogólnych Warunków Handlowych bez uprzedniego powiadomienia.

W Bańskiej Bystrej obowiązuje od dnia 1 lutego 2016 r. i zastępuje poprzednią wersję OWH.

W Bańskiej Bystrzycy w dniu 1 lutego 2022 roku